Regulamin Konkursu “Wygraj lunch w ogrodzie na Postępu 5”

Podpowiedz nam, co mamy robić, z kim współpracować na Postępu 5 i zgarnij przygotowywanie lunchu w naszym ogrodzie już 9 czerwca 2021 roku o godz. 13:00. Wyniki 7/06!

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK „KONKURS WYGRAJ LUNCH W OGRODZIE”  


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest ISK Izabela Zielska ul. Postępu 5 02-676 Warszawa NIP.: 113-274-45-48 (zwane dalej „Organizatorem”).  

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.  

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.   

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.  

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

7. Konkurs jest prowadzony na wydarzeniu Organizatora na portalu Facebook – https://www.facebook.com/events/1118411311997365/

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.  

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).  

2. Uczestnik oświadcza, że:  

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;  
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;  
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;  
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;  
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;  
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;  

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.  

§ 3. NAGRODA  

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.  Organizator zastrzega, że może powiększyć pulę nagród według własnego uznania.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest udział w wydarzeniu „Lunch w ogrodzie na Postępu 5” odbywający się dnia 9 czerwca 2021 roku o godz. 13:00 w ogrodzie zlokalizowanym przy ul. Postępu 5 w Warszawie.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści wydarzenia Organizatora na portalu Facebookhttps://www.facebook.com/events/1118411311997365/

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.  

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs jest dostępny w formie wydarzenia (dalej: „wydarzenie“) na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/events/1118411311997365/.
2. Konkurs trwa od dnia 27.06.2021 roku godz. 13:00 do 07.06.2021 roku do godz. 10:00.  


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:  

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod wydarzeniem) informacji, z kim (osoba, firma) Organizator może wejść we współpracę i zorganizować event w siedzibie Organizatora przy ul. Postępu 5 (zarówno w ogrodzie jak i salach Instytutu Sztuki Kulinarnej). Niezbędne jest oznaczenie (otagowanie) danej osoby lub firmy. Należy krótko opisać czym zajmuje się dana osoba czy firma oraz co Organizator może z nim wspólnie przygotować.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku w wydarzeniu pod poniższym linkiem https://www.facebook.com/events/1118411311997365/ .§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD  

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.  

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze wyboru najciekawszych propozycji. 

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 7 czerwca 2021 roku o godz. 12:00. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 12h od momentu zakończenia konkursu.  

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu w Wydarzeniu na Facebooku. 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 12h godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Wydarzeniu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:  
a. imię i nazwisko  
c. numer telefonu  
d. adres mailowy  

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.  

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.  


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.  

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych   
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,   
w szczególności uczestników, którzy:  

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);  
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie   
z zasadami Facebooka;  
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;  
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;  
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.  


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.  

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.  

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.  


§ 9. PRAWA AUTORSKIE  

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:  

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów   
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;  

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.  


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.   

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku - Lunch w ogrodzie na Postępu 5”. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2021 roku i obowiązuje do 9 czerwca 2021 roku.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.  

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’ach Organizatora  – www.facebook.com/postepu5  oraz www.facebook.com/skladbananow oraz na dedykowanym wydarzeniu https://www.facebook.com/events/1118411311997365/ .
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:  www.instytut-sztuki-kulinarnej.pl