Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ZAWIERANYCH ZE SKLEPEM INSTYTUT-SZTUKI-KULINARNEJ.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE; DEFINICJE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Zawieranych Ze Sklepem instytut-sztuki-kulinarnej.pl (dalej OWU lub Regulamin) mogą być stosowane w stosunkach prawnych między Izabelą Zielską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ISK Izabela Zielska, ul. Postępu 5, 02- 676 Warszawa, numer NIP 113 274 45 48, numer REGON 146452921, w których ww. przedsiębiorca jest zleceniobiorcą (dostawcą usług) lub sprzedawcą.
 2. Zawierając umowę ze Sprzedawcą, Klient akceptuje postanowienia niniejszego OWU.
 3. OWU stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin sklepu internetowego, działającego pod adresem www.instytut-sztuki-kulinarnej.pl.
 4. Użyte w OWU określenia oznaczają:
  a) Sprzedawca – Izabela Zielska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ISK Izabela Zielska, ul. Postępu 5, 02-676 Warszawa, numer NIP 113 274 45 48, numer REGON 146452921;
  b) Sklep – sklep internetowy, prowadzony w formie strony internetowej, dostępnej pod adresem www.instytut-sztuki-kulinarnej.pl i na jej podstronach;
  c) Towary – rzeczy ruchome, których opisy i fotografie dostępne są na stronach Sklepu. Kwoty wyrażone w złotych polskich lub w innej walucie, podane przy opisie Towarów nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy;
  d) Usługi – oferowane odpłatnie przez Sprzedawcę usługi (polegające zwłaszcza na prowadzeniu szkoleń gastronomicznych), których opisy znajdują się na stronach Sklepu. Kwoty wyrażone w złotych polskich lub w innej walucie, podane przy opisie Usług nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy;
  e) Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia Towarów lub Usług. Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towaru lub Usługi nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta (podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne)
  f) Cena – zaoferowana przez Klienta i przyjęta (zaakceptowana) przez Sprzedawcę kwota w złotych polskich lub w innej walucie, którą Klient jest zobowiązany uiścić celem dostawy Towaru lub świadczenia na jego rzecz zamówionej Usługi. Jeżeli jest to wymagane przez charakter świadczenia Sprzedawcy, łączna Cena za zamówione Towary lub Usługi może być powiększona o dodatkowe koszty (zwłaszcza koszty dostawy Towarów) – o kosztach takich Klient zostanie powiadomiony przez zawarciem umowy;
  g) Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Sprzedawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), polegające w szczególności na:
  – udostępniania Klientom stron i podstron Sklepu,
  – umożliwienia Klientom tworzenia i zarządzania kontem w Sklepie (Konto Klienta),
  – przesyłania oferty handlowej Klientom i innym osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter/subskrypcja).

II. TOWARY

 1. Wszystkie Towary znajdujące się na stronie Sklepu oznaczone są kwotą wyrażoną w złotych polskich lub w innej walucie, która stanowi element wyrażanego przez Sprzedawcę zaproszenia do zawarcia umowy oraz oferty Klientów.
 2. Wszystkie proponowane za pośrednictwem Sklepu Towary są fabrycznie zapakowane, posiadają wszystkie wymagane atesty i są legalnie wprowadzone do obrotu w Polsce, chyba że opis Towaru wyraźnie stwierdza odstępstwo od tych zasad. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towarów wolnych od wad.
 3. Niektóre z oferowanych przez Sklep Towarów mogą być czasowo niedostępne w magazynie Sprzedawcy. W przypadku złożenia przez Klienta oferty ich nabycia, Sprzedawca poinformuje o ich tymczasowej niedostępności oraz przedstawi orientacyjny termin dostarczenia ich do Klienta.
 4. W przypadku części Towarów (mało popularnych, to jest rzadko sprzedawanych przez Sprzedającego) Sprzedawca przed przyjęciem ofert Klienta może zastrzec, iż dostawa Towaru będzie zrealizowana dopiero po wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówionego Towaru. Każdorazowo taka konieczność zostanie przedstawiona Klientowi przed zawarciem umowy.

III. USŁUGI

 1. Oprócz sprzedaży Towarów, Sprzedawca świadczy także Usługi, polegające w szczególności na wykonywaniu szkoleń gastronomicznych na rzecz Klientów.
 2. Opisy Usług, których świadczenie Sprzedawca proponuje Klientom znajdują się na stronach Sklepu i określają przynajmniej dokładne określenie rodzaju Usługi (tematykę szkolenia) oraz termin i miejsce ich świadczenia (realizacji szkolenia). Wszystkie Usługi, znajdujące się na stronie Sklepu oznaczone są ponadto kwotą wyrażoną w złotych polskich lub w innej walucie, która stanowi element wyrażanego przez Sprzedawcę zaproszenia do zawarcia umowy oraz element oferty Klientów.
 3. Płatność za Usługi dokonywana jest z góry w pełnej wysokości Ceny Usługi. Jeżeli nie doszło do uzgodnienia Ceny (to jest Sprzedawca nie przyjął złożonej przez Klienta oferty świadczenia Usług na rzecz Klienta), Klient może – celem „rezerwacji miejsca” – dokonać zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty widniejącej na stronie Sklepu przy opisie Usługi. Dokonanie przez Klienta płatności nie jest równoznaczne z akceptacją (przyjęciem) przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta.
 4. Sprzedawca oferuje Usługi w ograniczonych ilościach (ograniczona ilość uczestników każdego szkolenia). Świadczenie Usług następować będzie według kolejności otrzymania przez Sprzedawcę Ceny w pełnej wysokości, przy czym w razie przyjęcia przez Sprzedawcę oferty Klienta i dokonania płatności za Usługę celem „rezerwacji miejsca” za moment otrzymania przez Sprzedawcę Ceny uważa się moment otrzymania płatności celem „rezerwacji miejsca”.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaakceptował oferty Klienta, który dokonał płatności celem „rezerwacji miejsca”, Sprzedawca poinformuje Klienta o odrzuceniu jego oferty oraz zwróci otrzymaną płatność (bez odsetek) na rachunek bankowy Klienta. Informacja o odrzuceniu oferty nastąpi niezwłocznie; zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odrzuceniu oferty.
 6. Jeżeli szczegółowy rodzaj Usługi (tematyka szkolenia) lub termin i miejsce świadczenia Usługi (realizacji szkolenia) ma ulec zmianie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klientów. W takiej sytuacji Klient ma prawo zrezygnować z zamówionej Usługi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ani odpowiedzialności. Powyższe stosuje się analogicznie także wtedy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy Usługa nie może być świadczona.
 7. Ponieważ świadczenie Usług wymaga zakupu materiałów niezbędnych do ich świadczenia, Klient wraz ze Sprzedawcą postanawiają, że świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą zakupu przez Sprzedawcę wymaganych materiałów (złożenia przez Sprzedawcę i dostawcę materiałów zgodnych oświadczeń woli co do zakupu materiałów), jednak nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem świadczenia Usługi. Rezygnacja ze świadczenia Usługi po tym terminie nie jest możliwa. Klient może jednak – za zgodą Sprzedawcy – zbyć przysługujące mu uprawnienie do odbioru Usługi (udziału w szkoleniu) na rzecz innej pełnoletniej osoby fizycznej. Przesunięty kurs należy odbyć w ciągu 12 miesięcy od pierwotnego zapisu na kurs. Po upływie 12 miesięcy od pierwotnej daty zapisu na kurs, nie ma możliwości odbycia kursu.
 8. Zmiana terminu szkolenia po upływie 5 dni roboczych jest możliwa jedynie w przypadku, gdy Klient wykupił jednocześnie z kursem lub na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem danego kursu usługę „Zabezpiecz swój kurs”, która zwalnia z obowiązku dochowania 5 dni roboczych. Zakup usługi „Zabezpiecz swój kurs” upoważnia do zmiany terminu szkolenia do 6 godzin przed jego rozpoczęciem. Zamiar skorzystania z usługi powinien być wyrażony mailowo pod adresem info@instytut-sztuki-kulinarnej.pl. W przypadku szkoleń długoterminowych lub dwudniowych, usługa „zabezpiecz swój kurs” dotyczy wyłącznie pierwszego szkolenia ze szkolenia długoterminowego lub dwudniowego. W celu zabezpieczenia wszystkich kursów ze szkolenia długoterminowego, należy wykupić wielokrotność kursów z cyklu. Usługa “Zabezpiecz swój kurs” nie ma zastosowania do kursów kulinarnych online. Usługa “Zabezpiecz swój kurs” jest jednorazowa i jej jednorazowe wykupienie ma zastosowanie do pojedynczego kursu.
 9. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w szkoleniach, jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. W takim wypadku, konieczne jest wykupienie dwóch miejsc na kursie.
 10. Wiedza przekazywana Klientom w trakcie świadczenia Usług stanowi know-how przedsiębiorstwa Sprzedawcy, z którego Klienci mogą nieodpłatnie korzystać, lecz nie wolno im przekazywać jej dalej (także nieodpłatnie) – pod rygorem naprawienia wynikłej stąd szkody.
 11. Wszelkie przekazane Klientom materiały szkoleniowe stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego, a prawa własności intelektualnej do nich przysługują Sprzedawcy. Naruszenie praw własności intelektualnej Sprzedającego będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Wszystkie Usługi świadczone przez Sprzedawcę w postaci bonu są bonami różnego przeznaczenia i podlegają obiegowi na podstawie art. 8b Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.
 13. Powyższe przepisy mają analogiczne zastosowanie do bonów zakupionych na portalach prezentowych takich jak: Katalog Marzeń, Wyjątkowy Prezent, Super Prezenty, Ticketmaster, Prezentokracja.
 14. Chęć realizacji bonu na kurs kulinarny online należy zgłosić wiadomością mailową na adres info@instytut-sztuki-kulinarnej.pl.
 15. Każda osoba, która zostanie uznana przez obsługę za znajdującą się pod wpływem alkoholu lub/oraz środków odurzających przed rozpoczęciem Usługi, może zostać nie wpuszczona na miejsce realizacji Usługi.
 16. Każda osoba, która znacznie utrudnia przebieg trwającej Usługi w postaci szkolenia kulinarnego i nie stosuje się do wytycznych obsługi Usługi może zostać poproszona o bezzwłoczne opuszczenie trwającej Usługi bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu wpłaconych pieniędzy za realizację Usługi.
 17. W przypadku braku możliwości wykorzystania vouchera w terminie, voucher można jednorazowo przedłużyć za dopłatą. Vouchery przedłużamy na okres maksymalnie 6 miesięcy. Voucher zostaje przedłużony od momentu utraty jego ważności.
 18. Opłata za przedłużenie vouchera na okres 6 miesięcy wynosi 99 zł.
 19. W celu przedłużenia vouchera należy napisać maila na adres: info@instytut-sztuki-kulinarnej.pl. Dalsze instrukcje przekaże pracownik biura ISK.
 20. Nie przedłużamy voucherów po upływie ich terminu ważności.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany trenera prowadzącego kurs bez podania przyczyny.
 22. Zastrzegamy sobie prawo do nieznaczących zmian w menu kursów kulinarnych bez informowania o tym fakcie osób zapisanych na dany kurs kulinarny.
 23. Sprzedaż alkoholu w ramach barku działa w godzinach wyznaczonych według wewnętrznego grafiku szkoleń. Nie wcześniej jednak niż 2 godziny po rozpoczęciu szkolenia.
 24. Zgodnie z art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi asystent lub trener ma prawo odmówić sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, asystent ma prawo do żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy.
 25. Vouchery na kursy kulinarne są do wykorzystania na wybrany kurs, kursy lub produkty ze sklepu ISK Izabela Zielska.

IV. ZAMAWIANIE TOWARÓW I USŁUG

 1. Klienci mogą składać oferty nabycia Towarów lub Usług za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie Sklepu lub e-mailem, wysłanym na adres
  info@instytut-sztuki-kulinarnej.pl.
 2. W ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta oferty nabycia Towaru lub Usługi Sprzedawca skontaktuje się (drogą telefoniczną lub elektroniczną) z Klientem, aby zaakceptować (przyjąć) lub odrzucić ofertę Klienta i uzgodnić szczegóły transakcji.
 3. W przypadkach, gdy nie można skontaktować się z Klientem z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. błędnie podany numer telefonu bądź adres e-mail Klienta), złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów lub Usług zostanie odrzucona przez Sprzedawcę.
 4. Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów lub Usług rodzi po stronie Sprzedającego prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Dane zbierane są wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy. Więcej informacji o zasadach zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę można znaleźć pkt IX Regulaminu oraz w dziale Polityka Prywatności.
 5. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży (w odniesieniu do Towarów) lub umowy o świadczenie usług (w odniesieniu do Usług) następuje w chwili przyjęcia (zaakceptowania) oferty Klienta przez Sprzedawcę.

V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cenę za zamówione Towary lub Usługi (a także płatność za „rezerwację miejsca”, o której mowa w pkt III.3) może być uiszczona poprzez:
  a. płatność gotówkową (przy odbiorze Towarów);
  b. przelew bankowy na konto Sprzedającego nr 93 1140 2004 0000 3402 7460 5978 w banku mBank ;
  c. system PayU:
  kartą płatniczą – VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD, PBK Styl i wiele innych
  szybkim przelewem z mBanku – mTransfer
  szybkim przelewem z MultiBanku – MultiTransfer
  szybkim przelewem z Inteligo – Intelipay
  szybkim przelewem z BZWBK – Przelew24
  szybkim przelewem z Nordea – Płać z Nordea
  szybkim przelewem z PKO Inteligo – Płacę z PKO Inteligo
  szybkim przelewem z BPH – Przelew z BPH
  szybkim przelewem z ING (Bank Śląski) – Przelew z ING
 2. Do płatności za Usługi nie stosuje się sposobu płatności, określonego w ust. 1 lit. a. powyżej. Wyjątek ten nie ma zastosowania, jeżeli Klient nabywa zaproszenie („voucher”) na szkolenie – w takim przypadku odpłatność za świadczenie Usług może nastąpić także w formie gotówkowej.
 3. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.
 4. Jeżeli zwrotu nie można dokonać z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza niemożność skontaktowania się z Klientem) Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.
 5. Niezależnie od wybranego sposobu płatności i dostawy, Sprzedawca pozostaje właścicielem Towarów aż do momentu uiszczenia przez Klienta całkowitej Ceny za dostarczone Towary (wraz z kosztami przesyłki i innymi kosztami).

VI. DOSTAWA I TRANSPORT ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Na termin dostawy zamówionych Towarów do Klienta składają się:
  a. okres kompletacji zamówienia (złożenie oferty przez Klienta, przyjęcie oferty przez Sprzedawcę oraz – jeżeli wynika to z wyboru Klienta lub wymogu Sprzedającego – płatność), oraz
  b. czas dostarczenia zamówionych Towarów do Klienta.
 2. O terminie dostawy Klient zostaje powiadomiony najpóźniej w chwili zawierania umowy ze Sprzedawcą. W normalnym toku postępowania łączny termin dostawy zamówionych Towarów do Klienta zamyka się w przedziale czasowym do 5 dni roboczych. Termin ten może się zmienić (wydłużyć), zwłaszcza na skutek:
  a. opóźnianiu się przez Klienta z zapłatą za zamówione Towary;
  b. tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego Towaru;
  c. konieczność sprowadzenia Towaru na specjalne życzenia Klienta;
  d. działań podmiotów trzecich, za których działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy Towarów do Klienta).
  W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy Towarów.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób płatności inny niż płatność przy odbiorze, wysyłka zamówionego Towaru następuje po zapłacie całkowitej Ceny za zamówione Towary (powiększoną o ewentualne koszty wysyłki lub inne koszty).
 4. Dostawy realizowane są na terenie całej Polski poprzez:
  a. firmę Poczta Polska S.A., zgodnie z jej cennikiem:
  b. firmę kurierską Siódemka. zgodnie z jej cennikiem:
  c. transportem własnym Sprzedawcy (wyłącznie na terenie Miasta Warszawa) w cenie 20 zł.
 5. Towary (produkty) świeże i mrożone dostarczane są na terenie całej polski tylko za pośrednictwem dostawców, o których mowa w ust. 4 lit. b i c powyżej.
 6. Klient odbierając zamówione Towary jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, obowiązkiem Klienta jest spisanie w obecności pracownika dostarczającego przesyłkę „Protokołu uszkodzenia towaru w transporcie”.
 7. Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku. Wyjątkiem są Towary (produkty) świeże i mrożone, które wysyłane są wyłącznie w czwartki.
 8. Jeżeli Klientem jest podmiot inny niż konsument, wszelkie ryzyka związane z utratą przesyłki przechodzą na Klienta z chwilą przekazania przesyłki dostawcy.

VII. JAKOŚĆ TOWARÓW I USŁUG

 1. Wszystkie Towary objęte są rękojmią za wady fizyczne i prawne, udzieloną przez producenta Towarów.
 2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych otrzymanego Towaru, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adresy podane wyżej. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie.
 3. Jeżeli Towar objęty jest gwarancją producenta, Sprzedawca dołącza do zakupionego Towaru dokument gwarancyjny.
 4. Jeżeli Klientem jest podmiot inny niż konsument, Klient i Sprzedawca postanawiają, że przepisy Kodeksu cywilnego, odnoszące się do rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie będą miały zastosowania.
 5. Postanowienie ust. 3 nie stoi w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Postanowienia niniejszego punktu OWU mają zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki (okoliczności):
  a. Klientem jest konsument oraz
  b. umowa zostaje zawarta na odległość (to jest bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość).
 2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy Towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.
 3. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega zwrotowi – z tym że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca koszty dostawy Towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia Towarów.
 4. Zwrot Towarów na rzecz Sprzedawcy powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie Towarów. Wraz z Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup Towaru (paragon, rachunek, fakturę VAT etc.). Koszty zwrotu Towarów do Sklepu pokrywa konsument.
 5. Sprzedawcy pozostaje prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub dowodu jej odesłania.
 6. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  d. o świadczenie usług m.in. w zakresie gastronomii lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Temu wyjątkowi podlegają wszelkie bony (vouchery) wystawiane na konkretną datę kursu kulinarnego. Do bonów (voucherów) wystawionych na roczny czas realizacji stosuje się przepisy jak w punkcie 2. ust. VIII.
 7. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych otrzymanego Towaru, Klient powinien przesłać reklamację na podany wyżej adres Sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie.
 8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo wadę usunie.
 9. Realizacja uprawnień wskazanych w ust. 6 i 7 nie wyłącza możliwości realizacji innych roszczeń, przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Stosowanie postanowień niniejszego punktu Regulaminu nie wyłącza stosowania pozostałych jego postanowień.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:
  a. udostępnianie Klientom stron i podstron Sklepu,
  b. umożliwienie Klientom tworzenia i zarządzania kontem w Sklepie (Konto Klienta),
  c. przesyłanie oferty handlowej Klientom i innym osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter/subskrypcja).
 2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę obejmuje:
  a. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a. powyżej – tworzenie strony i podstron Sklepu oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Sklepu w dowolnym momencie;
  b. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b. powyżej – umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w Sklepie poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego Konta Klient ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń;
  c. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. c. powyżej – przesyłanie Klientom oraz innym osobom, które wyraziły na to zgodę, informacji handlowej o Towarach i Usługach (w tym o nowych Towarach i Usługach), które można zamówić u Sprzedawcy. Rezygnacja z otrzymywania newslettera (subskrypcji) jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.
 3. Adres e-mail, podany przez Sprzedawcę jako adres do składania zamówień jest jednocześnie adresem do kontaktu ze Sprzedawcą.
 4. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu i innych oferowanych przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
  a. dostęp do sieci Internet;
  b. przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies;
  c. aktywne konto e-mail.
 5. Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
 6. Klientowi nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:
  a. dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
  b. wpływać na funkcjonowanie Sklepu,
  c. naruszać dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy, jego pracowników oraz osób trzecich.
 7. Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.
 8. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.
 9. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu.
 10. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.
 11. Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta lub wyłączenie informacji, o której mowa w ust. 9 stanowi wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie plików cookies. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.
 12. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Klient powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
 13. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klientów.
 14. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 3. Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy, a jeżeli Klient wyrazi taką zgodę – także w celach marketingowych.
 4. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim związanym z realizacją umowy, w szczególności z podmiotami obsługującymi płatności (pkt V Regulaminu) oraz dostarczającymi zamówione Towary do Klienta (pkt. VI Regulaminu).
 5. Sprzedawca niniejszym informuje Klientów, że każdy z nich ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przetwarzanych przez Sprzedawcę, oraz do ich poprawiania. Sprzedawca informuje też, że Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje, iż podawanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, przy czym podanie tych danych osobowych przez Klientów jest niezbędne w celu dostarczenia im zamówionych Towarów lub świadczenia Usług na ich rzecz.
 7. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę następuje w zbiorze danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Ogólnokrajowego Rejestru Zbioru Danych Osobowych, prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych (zwłaszcza w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją) oraz w celu wykonania zobowiązań nałożonych na administratora danych osobowych przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych, Sprzedawca opracował i wdrożył dokumentację przewidzianą rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.
 2. Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy zakładaniu Konta Klienta.
 3. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.